تبلیغات
havoohaye khoshbakht - MY S.E.X.Y PREINCES / e.p.1
havoohaye khoshbakht
ما هووهای خوشبخت کی پاپ هستیم...
خب...

اینم قسمت اول....


توضیحو خوندین دیگه حتما؟!!!


بفرمائید ادامه...!!!


41

جسیکا درو بست...خیلیییی خسته بود...کیفشو گذاشت رو مبل و با دستاش موهاشو اورد یه سمت...عجیبه...چرا هیچ کس از اتاقش بیرون نیومده؟!! شاید کسی خونه نیست...!!!


*جسیکا*(مونولوگ)

عجیبه!!! هر وقت میومدم خونه هایه با چه ذوقی میومد و بغلم میکرد…!!!!! ولی امروز...رفتم تو اشپز خونه و درو یخچالو باز کردم و پارچو گرفتم...دره یخچالو که بستم چشم به یه یادداشت رو در یخچال افتاد! دست خط هایه بود...روش نوشته بود:اگه فکر میکنی امروز من اول میام و بغلت میکنم به همین خیال باش!!!
هه...خندم گرفت...هایه همیشه عادت داشت خودشو برام ناز کنه...دختره دیوونه…!!! ابو سر کشیدم و کیف مو گرفتم و رفتم تو اتاق...
هایه رو یه صندلی جوری نشسته بود که پشتش به من بود! رفتم سمتش و از پشت بغلش کردم!!! در گوشش گفتم:تو عشق منی...!


*هایه را*

با این کارش یه لبخند رو لبام نشست...میدونستم این کارو میکنه...چه احساس خوبی بود……! گرمای حضورش بدجور تشنه م کرد...تشنه یه لحظه بوسیدنش!!! دیگه طاقت نیاوردم و سرمو چرخوندم سمت صورتش و ل.ب. هامو رو ل.ب هاش گذاشتم!!!!
جوابو داد...اونم بوسه منو قبول کرد...تو همون حال بلند شدم و ایستاده به کارم ادامه دادم...دستامو گذاشتم رو صورتش و محکم تر میبوسیدمش...اونم دستشو گذاشته بود دور گردن م و جوابمو با لذت میداد! این عادت همیشگیمون بود...هروز بعد اومدن جسی از سرکار...چون من زودتر ازش از سرکار میومدم خونه...گاهی جسی از حس دوری من از سرکار تا خونه رو میدویید!!!


*جسیکا*

همچنان میبوسیدمش...دلم نمیخواست دست از این کار بر دارم!!! اون هی زبونشو بیشتر هول میداد داخل و منم لباشو محکم گاز میگرفتم...گاهی با این کارم اهش میرفت هوا…!!!
چند دقیقه ای تو این حالت بودیم که یه دفعه صدای سرفه ی کسی رو شنیدیم...نگاهمو بردم سمت در...جیمین دست به سینه و با حالت خاصی نگاهمون میکرد...تا جیمینو دیدیم سریع خودمونو کشیدیم عقب ...موهام اومد جلوی چشام...صدبار به هایه گفتم انقد جلوشو برام لخت نکنه! موهامو گذاشته م پشت گوشمو لبخند پهنی به جیمین زدم!!!
جیمین:ببخشید مزاحم کارتون شدم خانوما...!!!
تا اومدم جوابشو بدم یه دستی محکم دور گردن جیمین حلقه شد!!!
ابرون بود که با یه دستش گردن جیمینو گرفته و بود...
ابرون:بیا بریم که من و تو از اینام بدتریم!!!
اونو با خودش کشید سمت اتاق بغلی!!
جیمین سرخ شده بود و مشخص بود داره خفه میشه!!!دستشو به سمت ما دراز کرده بود و پاشو به زمین میکوبید و مقاومت میکرد!
ابرون بالاخره موفق شد اونو ببره تواتاق بغلی و دره اتاقو قفل کرد!!


*هایه را*

ابرون و جیمین هم وضعیتی عین ما داشتن...واقعا نمیشد از عشق بینشون مطمین شد!!! چون اکثر اوقات درحال دعوا به سر میبردن ولی توی حالات عشقی ازهمه سرتر بودن!!!
به جسی نگاه کردم...نگاهش همینطور به سمت در اتاق بغلی بود..خنده ای کرد و دستشو اورد جلوی دهنش...با خنده ش موهای لختش اومد جلوی صورتش...خدا میدونه چقد موهای لختشو دوست دارم!!! به لباساش نگاه کردم ...یه لباس زرد کوتاه که تا بالای نافش بود و تهشو گره زده بود پوشیده بود با یه شلوارک لی! این دختر دیوونه ست...حتی تو زمستون هم شلوارک میپوشه!!!بهم نگاه کرد...لبخندی زد..
بهش گفتم:جسی ...دوش نمیگیری؟!! خیلی عرق کردی!
جسیکا:اهان...چرا...اتفاقا میخواستم همین کارو بکنم...
و دویید سمت کشو های لباسش و دره اونو باز کرد...توش دنبال یه لباس خوب میگشت...
بالاخره یه لباس پیدا کرد...برگشت سمتم:این چطوره؟!
گفتم:عالیه...همه چی تو تن تو خوشگله عزیزم...
جسیکا:مرسی...پ من میرم حموم...!
گفتم: خوبه...منم میرم یه کیک بزنم...امشب تایه کی و امبر میان از سفر...یه شام هم باس درس کنم...
پا شد و دستشو گذاشت رو شونه م:پ صبر کن من از حموم بیام...به غذاهای تو اطمینانی نیست...!!!
به خودم حالت زدن گرفتم و با حرص گفتم:جسییییی...میکشمت!!!
جسی هم درجا در رفت و دویید از اتاق رفت بیرون..
جسیکا :شوخی کردم بابا…!!!
از دست این دختر…!!!


+تو اتاق ابرون و جیمین+


ابرون محکم جیمین رو زد رو تخت...
جیمین از درد دادش رفت هوا:ایییییی…!! دیوونه, بیرون که داشتی خفه م میکردی حالا هم میخوای فلجم کنی!
ابرون با قر نشست رو صندلی روبرو جیمین:تو باشی فوضولی مردمو نکنی!!
جیمین پوزخندی زد و ادعای ابرونو دراورد!
ابرون کمی اخماشو کم تو هم ولی سریع به حالت اولش باز گشت...دست کرد تو جیب شلوارش و گوشیش و دراورد!!!


*جیمین*

به ژست ابرون نگاه کردم....چه قدر سکسی میشینه این دختر...وااای مامان...دوس دارم بخورمش!!! خیلی دوس دارم بدونم الان داره به کی اس میده! گوشی...گوشی...هه...این تنها مشکل بین تایه کی و امبر…!!! امبر همیشه فک میکنه کیمیا به گوشیش بیشتر از اون اهمیت میده!! اصلا به من چه این دختر چه غلطی میکنه..اه...!رو تختم دراز کشیدم...اوووف گوشی...چه چیز مزخرفی!

ابرون:نترس دارم باهاش بازی میکنم اس نمیدم!!!
سرمو اروم اوردم بالا...اون چیجوری ذهن منو خونده اخه!!! وااای این کیه ... با دهن باز از جام پا شدم و خواستم از اتاق برم بیرون...که یه دفعه ابرون دستمو گرفت...سرجام خشکم زد...گوشیشو کرد تو جیبش و از جاش بلند شد...اوووه خدای من...میخواد چیکار کنه...قبلم داره میاد تو دهنم!!!


*ابرون*

از جام بلند شدم...یا حالت مرموزانه ای رفتم سمتش...چشاش میلرزید...مشخص بود خیلی تو شکه و ترسیده میخوام ببوسمش یا بلایی سرش بیارم...رفتم نزدیک و نزدیک تر...انقد که سرمو بردم جلوی صورتش!!! فاصله مون فقط ٢،٣ سانت بود...صدای قلبش رو راحت میشد شنید...بابا ادم انقد ترسو!!! یه دفعه بلند زدم زیر خنده…!!!
اولش جیمین یکم تعجب کرد ولی بعدش درجا متوجه شد گذاشتمش سرکار!!!! اخماش رفت توهم...من از خنده نمیتونستم سرپا ایست کنم ...خودمو انداختم رو تخت و همچنان میخندیدم...!! یه دفعه دیدم جیمین داره میدویه سمتم...فهمیدم میخواد بپره روم....جاخالی دادم و اون محکم پرید رو تخت...ولی باز ول نکرد و سریع پاشد و روم نشست...
گفتم:ای ای ای ایییی جیمین بیا پایین له شدم!!!!!!
جیمین:هه...عوضی اشغال....منو میذاری سرکار؟!! الان حالیت میکنم.... و شروع کرد به قلقلک دادنم...انقد بدجور میخندیدم که احساس میکردم دیگه نفس ندارم!!! تو یه فرصت دستاشو گرفتم و نذاشتم به کارش ادامه بده...یکم کشیدمش به سمت خودم ...کاملا به حالت دراز کش جوری که صورتش به سمتم بود افتاد روم....
جیمین:این دفعه هم سرکاریه نه؟!!
گفتم:نه اتفاقا این دفعه کاملا واقعیه!!!
و بدون تحمل لبامو گذاشتم رو لباش!!!! بعد چنین جنب و جوشی یه بوسه خیلی میچسبید!!! دستاش هنوز تو دستم بود...اونا رو محکم فشار میدادم و میکشیدمش سمت خودم...جیمین هم جواب داد و رد نکرد...موهاش افتاده بود تو چشمام...
لبمو از لبش جدا کردم و داد زدم:موهاتو جمع کنننن!!!
بنده خدا جا خورد!


*جیمین*

موهامو جمع کردم...مچ دستام قرمز بود از بس ابرون فشارشون داده بود!!! خنده ای کردم...ابرون تو حالت خشم خیلی بانمک میشد…!!!
لبمو گذاشتم رو گردنشو و شروع کردم به مکیدن...همه بهمون میگفتن ما تو روابط عاشقی خیلی خیلی بی جنبه ایم و ولمون کنن تا کجاها پیش میریم و از همه سرتریم...یه مک محکم زدم که باعث شد ابرون اخ بگه!! با اخش لبمو از رو گردنش جدا کردم...
گفتم:حالت خوبه؟!
ابرون در حالی که دستشو گذاشته بود رو جای مک من رو گردنش گفت:اره...
از روش پاشدم...اونم پاشد...لبمو پاک کردم...اونم دستمالی روی زخمش گذاشت تا جلوی خونشو بگیره...!!!!


*ابرون*

از اتاق اومدم بیرون...دیدم هایه بالای فره..از بوش متوجه شدم کیک زده...جیمین اومد پیشم و چسب زخمو گذاشت رو جای زخمم تا خونریزی بند بیاد...
من و جیمین و هایه و جسی و تایه کی و امبر از ابتدایی با هم بودیم تا الان که باهمیم...
من تو یه کمپانی enternational طراح لباسم و جیمین یه ماهی هست یه گلفروشی زده اخه اون عشق گله...هایه یه موزیسین و تو یه اموزشگاه به بچه ها درس میده...جسیکا هم مربی بریک دنسه (این تنها ارزومه که یه روز بهترین دنسر بشم!!!) و تو یه باشگاه مربی گری میکنه...!!!
تایه کی و امبر باهم همکارن...اونا تو یه شرکت مهندسی کار میکنن...اونا مهندس ساختمونن! دو هفته ای هم هست رفتن تعطیلات دوتایی ...! امشب هم قرار برگردن!
رفتم تو اشپزخونه تا چیزی بخورم...نگاه هایه به گردنم افتاد و خنده ای کرد!!
جیمین:هی توووو...به چی میخندی؟!
هایه سرشو کرد تو فر تا کیک رو دراره:به بی جنبگی تو جیمین!!
جیمین :|
منم خنده م گرفت...نشستم رو صندلی ...
جیمین رفت سمت هایه ...هایه را هم که همچنان سرش تو فر بود و از پشتش خبر نداشت! جیمین یه لگد محکم به هایه زد و کله هایه محکم خورد به ته فر…!!!!!!!


********************************************************

خب....

شخصا نظرتون رو بم بگید....میدونم 10باری تا حالا دستشویی رفتید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


هر کی دوست نداره بم بگه هاااا....!!

نظرررررررررر....

قربونتون....فایتینگ!نوشته شده در تاریخ جمعه 29 شهریور 1392 توسط ♥ღ♥ je30c@ღ | نظرات()
xxx
پنجشنبه 22 آذر 1397 12:05 ق.ظ
When I originally left a comment I seem to have
clicked tthe -Notify me when new comments are added- checkbox
annd from now on every time a comment iss added I gget 4 emails with the same comment.
There has tto be a way yyou are able to remove mme from that service?

Thank you!
Positivesingles.com
چهارشنبه 21 آذر 1397 06:41 ق.ظ
Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I
gueds I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog write but I'm still new too everything.
Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
http://cleantalkorg2.ru/
سه شنبه 20 آذر 1397 11:26 ب.ظ
I like the helpful info you supply on your articles.
I will bookmark your blog and take a look at once more right here frequently.
I'm rather certain I will learn a lot of new stuff right here!

Good luck for the following!
folding travel hangers
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:15 ب.ظ
Hello, Neat post. There's an issue along with
your web site in web explorer, would check this? IE
nonetheless is the market leader and a large component to other people will miss your wonderful writing because oof this problem.
milfs
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:50 ب.ظ
Hi there, this weekend is nice for me, as this point in time i am readng
this impressive educatyional piece of writing herre at
my house.
123movies
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:45 ب.ظ
Hi, its good paragraph on the topic of media print, we all be aware of media is a
great source of information.
rules of survival hile & hack memoryhackers
دوشنبه 12 آذر 1397 11:52 ب.ظ
Great article, just what I was looking for.
Christel
یکشنبه 11 آذر 1397 06:57 ق.ظ
I enjoy, cause I discovered just what I was taking a look for.

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have
a great day. Bye
child escorts
یکشنبه 11 آذر 1397 06:08 ق.ظ
Hi mates, good piece oof writing and good arguments commented here,
I aam genuinely enjoying by these.
canbus error free bulbs
شنبه 10 آذر 1397 01:54 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your site. It seems like some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my web browser because I've had this happen before. Thank you
Deidre
جمعه 9 آذر 1397 02:04 ب.ظ
I'm extremely pleased to find this site. I wanted to
thank you for ones time for this wonderful read!!
I definitely really liked every bit of it and I have you bookmarked to check out
new information in your blog.
Adult Cam Reviews
جمعه 9 آذر 1397 01:33 ب.ظ
An intriguing discussion is worth comment. There's no doubt
that that you should publish more about this issue, it might not be a taboo subject but generally people don't talk about these subjects.
To the next! Alll the best!!
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 11:56 ق.ظ
Hello! This is my first comment here so Ijust wanted to gjve a quick shout
out annd tell you I truly enjoy reading your articles.
Can you recommemd aany other blogs/websites/forums that deal with thee same subjects?
Thanks ffor your time!
new hack rules of survival 7.0
جمعه 9 آذر 1397 03:02 ق.ظ
Nice blog right here! Also your web site lots up fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link for your host?
I desire my website loaded up as quickly as yours lol
america terrorist
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:18 ب.ظ
Howdy! I could have sworn I'vebeen to this blog before butt after browsing through
a feew of the articles I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly pleased I sstumbled upon it and I'll be bookmarking it and checking back often!
najlepszy program partnerski
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:05 ق.ظ
Excellent blog here! Also your website loads up fast! What host are
you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my
site loaded up as fast as yours lol
programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:05 ق.ظ
After I initially left a comment I appear to have
clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and
now whenever a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is a way you are able to remove me from that
service? Appreciate it!
program partnerski
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:47 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence
on just posting videos to your site when you could be giving us
something enlightening to read?
najlepsze programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:31 ق.ظ
Excellent, what a weblog it is! This web site gives valuable data to
us, keep it up.
programy Partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:30 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll definitely return.
programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:46 ق.ظ
Generally I don't read article on blogs, however I
would like to say that this write-up very pressured me to check out
and do so! Your writing taste has been amazed
me. Thank you, quite nice post.
Free Expired Web 2.0 List
سه شنبه 6 آذر 1397 01:43 ق.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.
I scrape massive lists and then check to see if they’re expired.
I think you’ll be surprised by the number of accounts that I come across.
Hopefully, you’ll be able to put these expired accounts
to good use.
miss_ksu
شنبه 3 آذر 1397 02:56 ب.ظ
Are you in the mood for a little blonde visual
satisfaction? If so, then you really need to take a look at
http://www.camgirl.pw/miss_ksu/ She is the type of girl who knows how to put some led in a man’s pencil.
Free proxy list
دوشنبه 28 آبان 1397 09:58 ب.ظ
I wanted to let you all know that I added free proxy lists.
These lists should update every 60 minutes. These are free proxies and they may not
always work the best. But, you should be able to use them in your SEO tools.
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
یکشنبه 27 آبان 1397 11:32 ب.ظ
Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!
313 led canbus lights
جمعه 25 آبان 1397 06:58 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I'm going to revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.
latest 220 led canbus bulb
جمعه 25 آبان 1397 01:50 ب.ظ
Hello there! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Thank you!
the new 208 led canbus bulb
جمعه 25 آبان 1397 11:34 ق.ظ
I all the time emailed this web site post page to all my friends, since if like to read it next my friends will too.
gute tabletten zum abnehmen
پنجشنبه 24 آبان 1397 04:10 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on havoohaye khoshbakht.
Regards
pflanzliche tabletten zum abnehmen
پنجشنبه 24 آبان 1397 03:38 ب.ظ
I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am
using net for content, thanks to web.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
ما هووهای خوشبخت کی پاپ هستیم که همه باهم صمیمی هستیم....این اولین وبی هست ک با این مضنون ساخته شده...و فقط برای هووها ساخته شده.......
.
.
.
امیدوارم اینجا بهتون خوش بگذره

نظر هم ندی میزنم نصفت میکنم =))))))))))))))
مدیران:هائه را & امبر
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
نظر سنجی
» نظرتون راجب هوو داشتن اونم از نوع کی پاپ چیه؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :